W dniach 24–25 listopada 2020 r. odbyło się ostatnie dwudniowe szkolenie online dla polsko-ukraińskiej grupy liderów samorządowych w ramach projektu „Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” (ang. Leadership Academy for Cross Border Cooperation), dofinansowanego przez Radę Europy.

„Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” to program rozwoju kompetencji liderskich, platforma wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń, skierowany do starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i sekretarzy gmin i powiatów. Akademia jest inicjatywą edukacyjną proponującą innowacyjne spojrzenie na zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego w oparciu o doświadczenia Rady Europy. Dobre przywództwo jest ważnym elementem wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej zarówno w sensie społecznym jak gospodarczym i kulturowym. Sprzyja budowaniu wspólnotowości, poprawie jakości życia mieszkańców, kształtuje poczucie przynależności i odpowiedzialności za małe ojczyzny.

Program „Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” przeznaczony jest dla świadomych i nowoczesnych liderów samorządowych z terenów przygranicznych, którzy chcą rozwijać kompetencje przywódcze niezbędne do kształtowania rozwoju lokalnych społeczności oraz skutecznego angażowania mieszkańców w inicjatywy współpracy transgranicznej.

W ramach projektu odbyło się 5 spotkań uczestników. Od 2019 roku prezydenci, burmistrzowie i wójtowie polskich oraz ukraińskich miast i gmin brali udział w spotkaniach grupy liderów samorządowych, aby wspólnie doskonalić umiejętności przywódcze potrzebne do rozwoju lokalnych społeczności. Akademia była realizowana przez FRDL w oparciu o program Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządowych Rady Europy. Warsztaty zostały poprowadzone przez certyfikowanych trenerów Rady Europy – Katarzynę Bryczkowską, Adama Aduszkiewicza, Ivannę Ibragimovą oraz Ludmiłę Malimon. W programie wzięło udział 16 przewodniczących gmin (8 osób z Polski, 8 z Ukrainy). 

W ramach pierwszej sesji (Rzeszów, październik 2019 r.) uczestnicy doskonalili kompetencje przywódcze niezbędne w rozwoju społeczności lokalnych, analizowali wyzwania, przed jakimi stoją ich samorządy, rozmawiali o wspólnych projektach i inicjatywach dotyczących współpracy transgranicznej.

Natomiast podczas drugiego spotkania (Przemyśl, marzec 2020 r.) głównym tematem były wyzwania w budowaniu potencjału instytucjonalnego samorządów oraz dobre praktyki nawiązywania i utrzymania kontaktów polsko-ukraińskich. Ponadto, uczestnicy rozmawiali o konkretnych projektach i inicjatywach dotyczących współpracy transgranicznej oraz o rozszerzaniu sieci tej współpracy.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną trzecia sesja została zrealizowana w formacie online i była podzielona na trzy dwudniowe spotkania we wrześniu, październiku i listopadzie 2020 r. Spotkania te obejmowały dyskusję o kwestiach związanych z przywództwem i partnerstwem, kulturą organizacyjną oraz pracą zespołową. Podjęto również temat przejrzystości i włączania w proces partycypacji społecznej jako podstawę zaufania i efektywności samorządu lokalnego. W trakcie dyskusji uczestnicy wymieniali się doświadczeniem dotyczącym najlepszych przykładów partycypacji społecznej w swoich gminach. Rozmawiano także o partnerstwach gmin z Polski i Ukrainy..

Internetowa formuła warsztatów nie przeszkodziła w dzieleniu się wiedzą ani w merytorycznej rozmowie.  

Akademia jest propozycją nowego spojrzenia na dobre rządzenie na poziomie lokalnym, w oparciu o doświadczenia wspólnoty krajów należących do Rady Europy. Dobre i skuteczne przywództwo to szansa dla społeczności lokalnej na wszechstronny rozwój: społeczny, gospodarczy i kulturalny oraz wzmacnianie poczucia wspólnot i wzrost poziomu jakości życia.

Projekt został dofinansowany przez Radę Europy.