Regulamin promocji "Pakiety szkoleniowe"

Skrócone zasady promocji 

FRDL 5 – pakiet 5 szkoleń on-line/m-c (maksymalnie 3 uczestników na jednym szkoleniu)
Kwota 1000 zł netto/m-c (przy zamówieniu na minimum 1 kwartał)

FRDL 10 – pakiet 10 szkoleń on-line/m-c (maksymalnie 3 uczestników na jednym szkoleniu)
Kwota 1800 zł netto/m-c (przy zamówieniu na minimum 1 kwartał)

FRDL max – pakiet open dla szkoleń on-line (maksymalnie 3 uczestników na jednym szkoleniu) w pakiet wliczają się również jednostki organizacyjne urzędu
Kwota 4000 zł netto/m-c (przy zamówieniu na minimum 1 kwartał)

 

 

Jak skorzystać z promocji?

1. Promocja "Pakiety szkoleniowe" dotyczy wszystkich szkoleń jednodniowych on-line ze strony internetowej www.frdl.mazowsze.pl
2. Promocja "Pakiety szkoleniowe" nie łączy się z innymi promocjami.
3. Promocja "Pakiety szkoleniowe" obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

REGULAMIN
1. Organizatorem promocji pod nazwą"Pakiety szkoleniowe" (,,Promocja”) jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052000, NIP 5220001895, REGON 00200603000000 („Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest strona internetowa https://frdl-lodz.pl
3. Promocja dotyczy wszystkich szkoleń jednodniowych w formule on-line ze strony https://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., a także osób prawnych które w okresie obowiązywania Promocji zgłoszą uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu obejmującym okres od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez wpisanie w zgłoszeniu w polu uwagi: "Pakiety szkoleniowe".
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do wyboru szkoleń objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, w ilości która zależy od wybranego pakietu (5 szkoleń, 10 szkoleń lub bez limitu)
6. Uczestnik Promocji może zgłosić udział maksymalnie 3 pracowników na jedno szkolenie
7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach forów samorządowych (Forum Sekretarzy, Forum Skarbników, Forum Kadr, Forum Oświatowego, Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast) , jak również z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi na stronie https://frdl-lodz.pl w trakcie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy uczestnictwa w szkoleniu w ramach Promocji.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://frdl-lodz.pl/aktualnosci-1/regulamin-promocji-pakiety-szkoleniowe-1
11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.