Zamknięcie ksiąg rachunkowych i prawidłowość sprawozdań finansowych za 2021 rok w świetle wyników kontroli

Zaproszenie, program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Przedmiotem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie szczegółowych zasad zamykania ksiąg rachunkowych w roku 2021 w odniesieniu do wyników kontroli Regionalnych Izb Obrachunkowych za poprzednie lata:

  • Przygotowanie uczestników do prawidłowego, uwzględniającego zmiany prawne w 2021 r., zamknięcia ksiąg rachunkowych i przygotowania sprawozdań finansowych.
  • Przygotowanie do sporządzenia nowego sprawozdania finansowego – informacji dodatkowej.
  • Przegląd wprowadzonych zmian w rachunkowości i klasyfikacji budżetowej ich skutków praktycznych w 2022 r.
  • Udzielenie uczestnikom odpowiedzi w związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zamknięcia ksiąg i sporządzania sprawozdań.
zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Zasady rachunkowości wg ustawy o rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości budżetowej, a zamknięcie roku.
2. Ustalenie wyniku wykonania budżetu, a środki otrzymywane na przełomie roku bądź otrzymywane na wieloletnie przedsięwzięcia.
3. Harmonogram czynności bilansowych.
4. Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji jako etap zamknięcia ksiąg rachunkowych.
5. Wycena aktywów i pasywów, a w szczególności:
• wycena środków trwałych, rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycji), amortyzacja,
• naliczanie i ewidencja odsetek,
• odpisy aktualizujące należności,
• rozliczenia międzyokresowe,
• rezerwy na zobowiązania.
6. Przychody i koszty oraz ustalenie wyniku finansowego.
7. Ewidencja funduszu jednostki (konto 800) i innych funduszy.
8. Ewidencja sum obcych, środków pozabudżetowych.
9. Ewidencja na kontach pozabilansowych, zamknięcie tych kont.
10. Sprawozdania finansowe za 2021 rok – omówienie wzorów sprawozdań, zasad i terminów sporządzenia oraz prezentacji danych:
• bilans,
• rachunek zysków i strat (powiązanie z kontami zespołu 4 i 7),
• zestawienie zmian w funduszu,
• informacja dodatkowa (co wykazać w poszczególnych wierszach).
11. Powiązanie danych pomiędzy bilansem, rachunkiem zysków i strat, zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz informacją dodatkową w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.
12. Bilans z wykonania budżetu za 2021 rok.
13. Łączne sprawozdania finansowe za 2021 rok, dokonywanie wyłączeń wzajemnych rozliczeń.
14. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony trener przez służby księgowo - finansowe JST.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 12 grudnia 2021 r.

Online: Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym sesję a uczestnikami.
Cena udziału: 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 165 PLN.