Praca zdalna w pytaniach i odpowiedziach, a także inne zmiany przepisów Kodeksu pracy planowane na rok 2023 - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia hybrydowe.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podczas sesji szkoleniowo-konsultacyjnej uczestnicy m. in.:
• Podsumują zmiany przepisów prawa pracy w roku 2022.
• Zapoznają się z planowanymi zmianami od 2023 roku.
• Usystematyzują wiedzę na temat pracy zdalnej w pytaniach i odpowiedziach.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

I. Podsumowanie zmian przepisów prawa pracy w roku 2022:
1. Znaczenie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. dla pracodawców samorządowych.
2. Zmiany przepisów Kodeksu pracy w związku z wejściem w życie ustawy o obronie Ojczyny.
3. Zmiany w zakresie podróży służbowych pracowników.
II. Praca zdalna w pytaniach i odpowiedziach
1. W jakiej formie / postaci ustalane będzie miejsce wykonywania pracy zdalnej? W jakiej formie / postaci będzie odbywała się zmiana miejsca wykonywania pracy zdalnej? Czy w przypadku zmiany miejsca konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymogów formalnych?
2. Czy pracodawca może wdrożyć jedynie okazjonalną pracę zdalną?
3. Czy pracodawca może odmówić pracownikowi okazjonalnej pracy zdalnej, czy musi to odpowiednio uzasadnić?
4. Jak należy rozumieć planowany limit dni okazjonalnej pracy zdalnej? Jaki będzie skutek udzielenia pracownikowi, na jego wniosek, dodatkowych dni pracy zdalnej?
5. Czy pracodawca może elastycznie opisać zasady dotyczące wykonywania pracy zdalnej, np., że pracownik musi być w biurze od 1 do 3 dni w biurze (wg. wyboru pracownika)?
6. Jeśli pracownik z grupy uprzywilejowanej (np. rodzic dziecka do 4 roku życia) będzie pracował zdalnie i wystąpi usterka np. wyłączony zostanie prąd. Czy można wymagać aby taki pracownik kontynuował pracę z siedziby pracodawcy? Jak powinno wyglądać postępowanie w takiej sytuacji?
7. W jaki sposób ustalić ekwiwalent / ryczałt należny za wykonywanie pracy zdalnie? Czy kwota może być stała czy musi być uzależniona od liczby dni przepracowanych zdalnie w miesiącu lub od innych okoliczności?
8. Czy można w porozumieniu z pracownikiem, które określa wymiar pracy zdalnej zawrzeć informację, że pracodawca w uzasadnionych wypadkach może nakazać pracownikowi obecność w biurze?
9. Czy jest dopuszczalne podpisanie porozumienia z pracownikiem aby nie wypłacać ekwiwalentu / ryczałtu, o których stanowią projektowane przepisy?
10. Czy pracodawca może wskazać pracownikom konkretne dni tygodnia (np. czwartek i piątek), w których pracownicy mogą wnioskować o pracę zdalną? W pozostałe dni obowiązywałaby praca w biurze.
11. W jakiej dokumentacji przechowywać polecenie pracy zdalnej i jej rozliczenie? W rozliczeniu czasu pracy czy w aktach osobowych - części B?
12. Czy praca zdalna będzie przysługiwać obojgu rodzicom dziecka do 4 roku życia (i inne przypadki określone w projekcie), czy taki wniosek może złożyć tylko jeden z rodziców?
13. Jak należy ocenić sytuację, w której pracownik odmówi pracodawcy wykonania polecenia pracy zdalnej, powołując się na brak możliwości technicznych lub lokalowych?
14. Czy możliwe będzie, by pracodawca w żadnym wypadku nie wyrażał zgody na pracę zdalną?
15. Jak rozumieć, w przypadku pracy administracyjno-biurowej, niezbędne materiały i narzędzia?
16. Czy w związku z przekazaniem materiałów i narzędzi pracy pracownikom należy podpisać z pracownikami umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie?
17. Jak wcześnie trzeba poinformować pracownika o planowanej kontroli stanowiska pracy zdalnej?
18. Czy pracownik może odmówić przeprowadzenia kontroli w określonym czasie?
19. Czy pracodawca może kontrolować pracownika poprzez wykorzystania kamerki? Czy podczas pracy zdalnej pracodawca może wymagać od pracownika, żeby kamera komputera była uruchomiona przez cały czas?
20. Czy można zobowiązać pracownika do tego aby przeprowadził wstępnie ocenę ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy zdalnej (na wzorze przygotowanym przez pracodawcę)?
III. Inne planowane zmiany przepisów prawa pracy:
1. Planowane skrócenie czasu pracy / tygodnia pracy
2. Zmiana zakresu informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia i sankcje za jej nieprzekazanie albo nieprzekazanie jej aktualizacji
3. Czy dopuszczalne będzie ogólne formułowanie informacji zawieranych w ww. dokumencie?
4. Dodatkowe zwolnienie od pracy z zachowaniem połowy wynagrodzenia jego wymiar i okoliczności, w których możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia, termin wnioskowania o udzielenie zwolnienia.
5. Urlop opiekuńczy jego wymiar i okoliczności, w których możliwe będzie skorzystanie z urlopu, konieczność dokumentowania okoliczności stanowiących uzasadnienie udzielenia urlopu – wątpliwości praktyczne związane z ochroną danych osobowych.
6. Rozszerzenie zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującego opiekę.
7. Czy pracodawca będzie mógł odmówić uwzględniania wniosku w tym zakresie – przykłady sytuacji i uzasadnienia decyzji pracodawcy.
8. Nowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektyw.
9. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105).
10. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).  
IV. Odpowiedzi na pytania Uczestników.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.

zwiń
rozwiń
Adresaci
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania osób fizycznych, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, początkowo specjalistą w sekcji prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, a następnie – po złożeniu egzaminu państwowego – inspektorem pracy. W trakcie pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przygotowała ponad 600 opinii prawnych, które w zdecydowanej większości odnosiła się do nietypowych stanów faktycznych. Reprezentowała również Państwową Inspekcję Pracy przed sądami administracyjnymi. W działalności kontrolnej koncentrowała się natomiast na problematyce czasu pracy oraz naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Sala szkoleniowa przy Chałubińskiego 8, Warszawa.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 30 listopada 2022 r.