Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2021 roku w praktyce

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie ze współautorką ustawy o ZFŚS. Podczas webinarium dowiedzą się Państwo m.in.: o najważniejszych bieżących informacjach dotyczących działalności socjalnej pracodawców (z uwzględnieniem okresu epidemii) tj. jakie są możliwości pracodawców a potrzeby pracowników. Ponad to nasz ekspert przedstawi szczególne regulacje socjalne dla niektórych pracodawców w ustawie antycovidowej, prawidłowe naliczenie odpisu podstawowego na ZFŚS na 2021 r., w tym w stosunku do nauczycieli – wskaźniki obowiązujące w 2021 r. czy też przygotowanie preliminarza (planu finansowego) na 2021 r. Zdobędą Państwo również wiedzę na temat zasad przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności socjalnej oraz z czym jest związana egzekucja komornicza ze świadczeń socjalnych. Na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia takie jak: Opodatkowanie świadczeń socjalnych; Kontrole ZUS w zakresie działalności socjalnej; Jak pracodawca może pomagać pracownikowi i jego rodzinie w przypadku utraty źródła zarobkowania członków jego gospodarstwa domowego? Rola pomocy materialnej z ZFŚS; Czy pracownik na kwarantannie lub chorujący na covid-19 oraz świadczący pracę w formie zdalnej ma prawo do korzystania z ZFŚS? Czy ZFŚS można finansować badania, szczepienia ochronne i środki ochrony przeciwepidemicznej? Czy i jak dostosować regulamin ZFŚS i coroczny plan finansowy do zmieniających się warunków i potrzeb pracowników, emerytów i ich rodzin? Zasady dopłacania z ZFŚS do kosztów wypoczynku pracowników oraz emerytów i ich rodzin. Czy emeryt ma prawo do "gruszy"? Jakie są uprawnienia pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej? Tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZFŚS? Czy u pracodawców muszą być powołane komisje socjalne? Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Obowiązki pracodawcy na początku roku socjalnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o ZFŚS, w przepisach podatkowych i w ustawie antycovidowej.
 • Rola i przeznaczenie ZFŚS w szczególności u pracodawców sektora finansów publicznych.
 • Możliwości i zasady udzielania z ZFŚS pomocy socjalnej w trudnych czasach – przegląd i dostosowanie regulaminu socjalnego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Początek roku socjalnego - najważniejsze bieżące informacje dotyczące działalności socjalnej pracodawców (z uwzględnieniem okresu epidemii) - możliwości pracodawców, potrzeby pracowników.
 2. Aktualności socjalne:
  1. Szczególne regulacje socjalne dla niektórych pracodawców w ustawie antycovidowej.
  2. Prawidłowe naliczenie odpisu podstawowego na ZFŚS na 2021 r. , w tym w stosunku do nauczycieli – wskaźniki obowiązujące w 2021 r.
  3. Przygotowanie preliminarza (planu finansowego) na 2021 r.
  4. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności socjalnej, przegląd danych.
  5. egzekucja komornicza ze świadczeń socjalnych.
  6. Opodatkowanie świadczeń socjalnych.
  7. Kontrole ZUS w zakresie działalności socjalnej.
  8. Jak pracodawca może pomagać pracownikowi i jego rodzinie w przypadku utraty źródła zarobkowania członków jego gospodarstwa domowego? Rola pomocy materialnej z ZFŚS.
  9. Czy pracownik na kwarantannie lub chorujący na covid-19 oraz świadczący pracę w formie zdalnej ma prawo do korzystania z ZFŚS?
  10. Czy ZFŚS można finansować badania, szczepienia ochronne i środki ochrony przeciwepidemicznej?
  11. Czy i jak dostosować regulamin ZFŚS i coroczny plan finansowy do zmieniających się warunków i potrzeb pracowników, emerytów i ich rodzin? 
  12. Zasady dopłacania z ZFŚS do kosztów wypoczynku pracowników oraz emerytów i ich rodzin. Czy emeryt ma prawo do „gruszy”?
  13. Jakie są uprawnienia pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej? Tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZFŚS?
  14. Czy u pracodawców muszą być powołane komisje socjalne? Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.
  15. Jak prawidłowo utworzyć i rozliczyć ZFSS w 2021 r.:
  16. Najnowsze regulacje dotyczące naliczenia odpisu na ZFŚS w 2021 r. - prawidłowe naliczenie odpisu na ZFŚS z uwzględnieniem obowiązujących wysokości wskaźników odpisu na ZFŚS w systemie powszechnym, w oświacie i w szkolnictwie wyższym.
 3. Jak prawidłowo ustalić przeciętną liczbę zatrudnionych? Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS. Dokonywanie korekty.
  1. Zwiększenia ZFŚS.
  2. Termin przekazania środków pieniężnych na odrębny rachunek bankowy.
  3. Wspólna działalność socjalna.
  4. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadku przechodzenia pracowników do innych pracodawców.
 4. Prawidłowe wydatkowanie ZFŚS:
  1. RODO w praktyce socjalnej – stanowisko UODO.
  2. Pojęcie kryteriów socjalnych.
  3. Ustalanie sytuacji materialnej (dochodowej) do celów socjalnych – stosowanie efektywnych mierników i możliwości dokumentowania.
  4. 500+,300+, 1000+ a ZFŚS. 
  5. Zasady finansowania z ZFŚS wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą” oraz skutki podatkowe w interpretacjach organów podatkowych.
  6. Kontrole ZUS - problem oskładkowania świadczeń socjalnych po wyrokach SN w tej sprawie.
  7. Opodatkowanie świadczeń socjalnych. Opodatkowanie m.in. usług sportowo – rekreacyjnych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów, dopłat do różnych form wypoczynku.
 5. Szczegółowe zasady organizowania zakładowej działalności socjalnej.
 6. Na co wolno i jak najefektywniej przeznaczać środki ZFSS w szczególności w okresie epidemii?
  1. Jakie rodzaje i formy usług i świadczeń można finansować ze środków socjalnych?
  2. Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków ZFŚS.
  3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS. Czy można pozbawić prawa do ZFŚS w regulaminie funduszu?
  4. Zasady ustalania sytuacji socjalnej – tzw. kryterium socjalnego.
  5. Jakie informacje i dane są niezbędne w celu ustalenia sytuacji socjalnej?
 7. Jak przetwarzać dane osobowe na potrzeby działalności socjalnej (RODO)?
  1. Na podstawie jakiego dokumentu osoba ubiegająca się o świadczenia przekazuje dane o swojej sytuacji socjalnej?
  2. Czy uprawniony musi wyrazić zgodę lub ma obowiązek prawny przekazywania danych o swojej sytuacji socjalnej?
  3. Klauzule informacyjne.
  4. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
  5. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zfśs przez komisje socjalne.
  6. Obowiązek dokonywania przez pracodawcę co najmniej raz w roku przeglądu danych osobowych.
 8. Jak prawidłowo organizować i prowadzić działalność socjalną?
  1. Jaki jest ustawowy zakres działalności socjalnej? Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS.
  2. Jak przygotować treść i wydać zakładowy regulamin funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS. Pomocnicze dokumenty socjalne.
  3. Jak ustalić i realizować roczny plan wykorzystania funduszu, tzw. preliminarza?
  4. Jak ustalać uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
  5. Jakie obowiązują zasady korzystania z ZFŚS przez emerytów i rencistów. Czy można wyłączyć prawo do korzystania ze wszystkich lub niektórych świadczeń socjalnych lub wprowadzić inną niż dla pracowników wysokość świadczeń?
  6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci.
  7. Rodzaje i warunki przyznawania pomocy materialnej (zapomóg) oraz zasady ich opodatkowania dla pracowników i emerytów?
  8. Warunki i skutki finansowania z ZFŚS bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
  9. Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.
  10. Finansowanie z ZFŚS usług opieki nad małymi dziećmi.
  11. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.
 9. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej. Komisje socjalne.
  1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności pracodawcy za prawidłowe stosowanie ustawy o ZFŚS.
  2. Uprawnienia związków zawodowych i reprezentanta pracowników w zakresie działalności socjalnej.
  3. Status, uprawnienia komisji socjalnych i ich zasady ich działania ze szczególnym uwzględnieniem wymogów związanych z RODO.
  4. Komisje socjalne u pracodawców gdzie działają związki zawodowe i u pracodawców nieobjętych działaniem związków zawodowych.
 10. Najważniejsze orzecznictwo sądowe w zakresie działalności socjalnej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr, sekretarze, przedstawiciele komisji socjalnych, pracownicy jednostek obsługi oświaty, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, przedstawiciele organizacji związkowych, przedsiębiorcy prowadzący działalność socjalną.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

od 30 lat szkoleniowiec z zakresu ZFŚS. Współautorka ustawy o ZFŚS. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych z w/w tematu. Od wielu lat główny specjalista w Ministerstwie.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line