• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Oświadczenia majątkowe i inne dokumenty na przełomie kadencji w praktyce – prawidłowe wypełnianie i ich analiza

Potwierdzone

Przy zgłoszeniu do 25 marca br. promocyjna cena wynosi 399 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane radnym i osobom na stanowiskach kierowniczych w JST, którego przedmiotem będą oświadczenia majątkowe w 2024 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy kluczowe aspekty składania oświadczeń majątkowych. W tym roku osoby zobowiązane do ich złożenia muszą złożyć trzy oświadczenia: roczne (do 30 kwietnia), na początek kadencji oraz to już złożone przed upływem końca kadencji. Ryzyko błędów jest wysokie zarówno dla osób składających oświadczenia, jak i dla tych, którzy je analizują. Omówimy zasady dotyczące ujawniania stanu majątku oraz szczegółowe procedury wypełniania dokumentów z tym związanych. Omówione zostaną dokumenty dotyczące działalności gospodarczej oraz rejestr korzyści.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobędziesz wiedzę o uregulowaniach prawnych dotyczących oświadczeń majątkowych.
  • Poznasz terminy i rodzaje oświadczeń majątkowych wymaganych w trakcie kadencji.
  • Nauczysz się umiejętności praktycznego wypełniania oświadczeń, w tym rozróżniania majątku wspólnego od odrębnego.
  • Zidentyfikujesz najczęściej występujące błędy i uchybienia oraz zdobędziesz wiedzę, jak je korygować.
  • Opanujesz umiejętności w zakresie przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych.
  • Zyskasz wiedzę, jak reagować na niewłaściwe wypełnienie oświadczenia oraz uchybienia formalne.
  • Zrozumiesz konsekwencje prawne związane z niezłożeniem, złożeniem nieprawdziwego lub niepełnego oświadczenia.
  • Zaznajomisz się z rolą i obowiązkami kierownika jednostki w kontekście oświadczeń majątkowych.
  • Zdobędziesz wiedzę o procedurach kontroli oświadczeń majątkowych i podmiotach do tego uprawnionych.
  • Zdobędziesz wiedzę na temat orzeczeń sądów i interpretacji prawnych dotyczących oświadczeń majątkowych.
zwiń
rozwiń
Program

Część I - Oświadczenia majątkowe:
1. Uregulowania prawne dotyczące oświadczeń majątkowych. 
2. Pierwsze w kadencji i kolejne w roku oświadczenia majątkowe. Terminy składania oświadczeń.
3. Praktyczne wskazówki dot. wypełniania oświadczeń - informacje podlegające ujawnieniu i ich zakres, majątek wspólny, a majątek odrębny, dopuszczalność korekty.
4. Omówienie najczęściej występujących braków, błędów i uchybień.
5. Przyjmowanie oświadczeń i praktyczne wskazówki w zakresie ich analizy.
6. Jak reagować na niewłaściwe wypełnienie oświadczenia majątkowego i uchybienia formalne.
7. Konsekwencje prawne niezłożenia oświadczenia majątkowego, uchybienia terminowi, złożenia nieprawdziwego lub niepełnego oświadczenia, inne naruszenia przepisów ustawy.
8. Rola i właściwość kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie reagowania na nieprawidłowości w złożonym przez pracownika oświadczeniu majątkowym.
9. Wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego, charakter prawny, procedura, podmioty uprawnione do kontroli.
10. Przekazywanie złożonych oświadczeń, ich publikacja w BIP i informacja dla uprawnionych organów.
11. Orzecznictwo sądów, interpretacje prawne wybranych zagadnień.
Część II - Inne dokumenty wymagane na początku kadencji w tym dot. prowadzenia działalności gospodarczej czy rejestru korzyści:
1. Uregulowania prawne dot. innych dokumentów składanych na początku kadencji przez radnych, organy wykonawcze i pracowników. 
2. Terminy składania i praktyczne wskazówki w zakresie ich wypełniania.
Część III – Dyskusja. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni, członkowie organów wykonawczych, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i członkowie zarządów; kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne, pracownicy biura rady gminy, powiatu, województwa, osoby dokonujące analizy oświadczeń i pracownicy urzędów, którzy są odpowiedzialni za przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, pracownik administracji samorządowej, od 2006r. Sekretarz Miasta i Gminy; Bezpośrednio w Urzędzie zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z oświadczeniami majątkowymi (informuje zobowiązanych, dokonuje analizy oświadczeń, przedkłada odpowiednim organom i zatwierdza inne czynności administracyjne w tym zakresie), ale również pozostałymi sprawami dotyczącymi prowadzenia właściwej dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami prawa. Trener z wieloaspektowym, praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku Europeistyka. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 25 marca br. promocyjna cena wynosi 399 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 kwietnia 2024 r.