Skargi, wnioski i petycje w działalności JST w ujęciu praktycznym i analizą orzecznictwa

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Przedmiotem najbliższego spotkania będzie omówienie zasad rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz obowiązków organów samorządowych w tym zakresie.
• Podczas zajęć w praktyczny sposób przeanalizujemy zasady zgodnego z prawem procedowania w zakresie skarg i wniosków i petycji zgłaszanych przez mieszkańców oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy ich załatwianiu.

Dodatkowo w programie lipcowego spotkania Forum:
Usługi sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

I. Wprowadzenie:  
1. Ramy prawne petycji, wniosku i skargi jako narzędzi kontroli społecznej.
2. Wniosek, petycja, skarga - czym są i jak je od siebie odróżniać.
II. Petycje:
1. Przedmiot, forma i treść petycji.
2. Prawo do składania petycji oraz jej adresaci.
3. Procedura załatwiania petycji:
• analiza złożonego podania i przyjęcie właściwego trybu,
• obowiązek umieszczenia petycji na stronie internetowej adresata petycji,
• termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia petycji,
• pozostawienie petycji bez rozpatrzenia,
• sposób załatwienia petycji.
4. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przy rozpatrywaniu petycji.
5. Petycja wielokrotna.
III. Skargi:
1. Skarga - przedmiot skargi.
2. Prawo do składania skarg – podmioty uprawnione.
3. Organy właściwe do rozpatrywania skarg – organ wykonawczy a organ uchwałodawczy.
4. Rozpatrzenie skargi w sprawie indywidualnej.
5. Rozpatrzenie skargi w toku toczącego się postępowania administracyjnego.
6. Skarga po zakończeniu postępowania administracyjnego.
7. Forma i treść skargi.
8. Rozpatrywanie skarg:
• analiza treści pisma i określenie właściwości organu,
• termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia,
• sposób załatwienia skargi.
9. Ponowne złożenie skargi.
10. Ochrona osób składających wnioski lub skargi.
11. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem, załatwianiem skarg i wniosków.
IV. Wnioski:
1. Prawo do składania wniosków – podmioty uprawnione.
2. Forma i treść wniosku.
3. Adresaci wniosków – właściwość organów.
4. Rozpatrywanie wniosków:
• analiza treści pisma i określenie właściwości organu,
• termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia,
• postawienie wniosku bez rozpatrzenia,
• sposób załatwienia wniosku.
V. Funkcjonowanie komisji skarg, wniosków i petycji w organie stanowiącym i relacja w tym zakresie z organem wykonawczym.
VI. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania w JST, praktyk, od 2006 r. Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, specjalność administracja samorządowa. Trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z organizacją pracy urzędu i współpracą z biurem rady. W imieniu organu wykonawczego, od kilku już kadencji samorządu, bezpośrednio zajmuje się również współpracą z radą gminy tj. bieżące i merytoryczne kontakty w każdym obszarze funkcjonowania rady i jej poszczególnych komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań, przygotowywania projektów podejmowanych rozstrzygnięć (uchwał, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje, skargi). Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego.

Gościem spotkania będzie Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departamentu Polityki Regionalnej, Wydziału Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi który przestawi usługi sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 1 lipca 2022 r.