• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim pracownikom wydziałów ochrony środowiska szkolenie, którego przedmiotem będą decyzje środowiskowe i procedura administracyjna z nimi związana.

Ważne informacje o szkoleniu

W latach 2019-2023 weszło w życie szereg zmian ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska jak również o ocenach oddziaływania na środowisko. Zostało również przyjęte rozporządzenie dotyczące ocen oddziaływania na środowisko w sprawie kwalifikacji przedsięwzięć.
Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku omówimy powyższe regulacje, ze szczególnym uwzględnieniem podsumowania ostatnich zmian i zaprezentowanie ich wpływu na dotychczasowe postępowanie organów, a dotyczące między innymi:
• nowego określenia zakresu stron postępowania,
• zmiany właściwości organów,
• likwidacji postanowień o braku obowiązku sporządzenia raportu,
• zmiany w zakresie sankcji za naruszenia braku decyzji środowiskowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zmian wynikających z ustawy z dnia 13.07.2023 o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska a także o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
• Przeanalizowanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i SKO na tle najczęściej występujących naruszeń prawa.
• Wskazanie odpowiedzi na następujące pytania:
- Jak prawidłowo i sprawnie prowadzić działania w ramach procedury ooś i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
- Jak według nowych regulacji naliczać kary za nieterminowe obwieszczenia?
- Jak przygotować plan działań związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak przygotować wnioski?
- Czym jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?
- W jaki sposób zmniejszyć ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w ustawie po nowelizacji z 2023 r.:
• Zmiany w systemie zawiadamiania społeczeństwa – obwieszczenia o wszczęciu postępowania i decyzjach środowiskowych.
• Rozszerzenie udziału RDOS w postępowaniach na terenach chronionych przyrodniczo.
• Zmiany w składnikach raportu.
• Pojęcie strategicznej inwestycji.
• Nowe elementy wniosku i postępowania.
• Nowe elementy decyzji środowiskowej.
2. Oceny oddziaływania na środowisko – zakres przedmiotowy. 
• Postanowienie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
• Zasady wydawania decyzji w sprawach, gdy inwestorem jest gmina, powrót właściwości do wójta /burmistrza.
• Rola RDOŚ w postępowaniu, gdy inwestorem jest gmina.
• Składniki wniosku.
• Ustalenie kręgu stron.
• Decyzji w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin.
• Uzgodnienia decyzji środowiskowych.
• Składniki decyzji.
• Przypadki zawieszenia postępowania.
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – składniki, tryb i zasady sporządzania.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres.
5. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

• Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko – kwalifikacja przedsięwzięć na podstawie rozporządzenia.
• Zasady wnoszenia wniosku o wydanie decyzji w formie elektronicznej.
• Formularz wniosku.
• Uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji.
• Składniki decyzji treść uzasadnienia.
• Funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.
6. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne.
7. Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 – cechy charakterystyczne postępowania. Zmiany w zakresie art. 96.
8. Dostęp społeczeństwa do postępowania:

• Udział społeczeństwa w postępowaniu. Uwagi i wnioski. Nowe regulacje Kary za nieterminowe obwieszczenia.
• Obowiązek podawania do wiadomości informacji o wydanych decyzjach, możliwości zapoznania się z aktami oraz udostępnianie decyzji na BIP.
• Zasady wstrzymywania wykonalności decyzji środowiskowych, nowe uregulowania.
• Uprawnienia organizacji ekologicznych.
• Reguły postępowania odwoławczego i sądowo-administracyjnego w zakresie decyzji środowiskowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej wydający decyzje i współdziałający w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające – organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Inwestorzy publiczni i prywatni, przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej, specjalizuje się w problematyce zarządzania drogami, nieruchomości, ochrony środowiska, przyrody, prawie inwestycyjnym oraz spraw cywilnych w zakresie nieruchomości i odszkodowań. Na co dzień współpracuje z zarządem dróg wojewódzkich i jednostkami gminnymi. Od 30 lat prowadzi szkolenia i konsultacje w zakresie postępowań administracyjnych, nieruchomości, dróg publicznych, ochrony środowiska i innych. Etatowy członek SKO w Białymstoku.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 lipca 2024 r.