Pomoc społeczna po nowelizacji w 2021 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Przed nami zmiany w systemie pomocy społecznej dlatego zapraszamy do udział w szkoleniu podczas którego omówimy zmiany przepisów dotyczące pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad zatrudniania pracowników socjalnych oraz zmian w zakresie udzielania świadczeń niepieniężnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami przepisów dotyczących pomocy społecznej.
• Omówienie nowych zasad zatrudniania pracowników socjalnych, wymagań kwalifikacyjnych, dodatku za pracę w terenie, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, ścieżki awansu.
• Przedstawienie regulacji odnośnie kar za nielegalne placówki.
• Wskazanie zmian w zakresie świadczeń niepieniężnych.
• Wskazanie nowych regulacji mających zastosowanie w sprawie błędnego ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia niepieniężne.
• Omówienie zasad udzielania świadczeń oraz pomocy społecznej w czasie epidemii.
• Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania i wymiany doświadczeń.

zwiń
rozwiń
Program

1. Najnowsze regulacje w przepisach o pomocy społecznej w zakresie m.in.:
a. Pracowników socjalnych:
• Wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników socjalnych.
• Pomocy psychologicznej dla pracowników w przypadku wystąpienia.
• Sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
• Dodatku za pracę w terenie.
• Zwiększenia kwoty dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego za pracę w terenie.
• Dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracownika socjalnego.
• Ścieżki awansu zawodowego dla pracowników socjalnych.
• Przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej.
b. Kar za nielegalne placówki.
• Podwyższenia i zróżnicowania wysokości kar za nielegalne prowadzenie działalności.
• Zwiększenia kar pieniężne za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych.
c. W zakresie dochodu.
• Definicji dochodu.
• Zmiany terminu weryfikacji kryteriów dochodowych.
d. Świadczeń pieniężnych:
• Zmiany maksymalnej wysokości zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej - przeznaczenia zasiłku celowego na pokrycie kosztów ogrzewania.
e. Świadczeń niepieniężne i procedury udzielania świadczeń:
• W zakresie wymagań kwalifikacyjnych dla opiekunów zatrudnionych w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni.
• Możliwości przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym – z mocą wsteczną.
• Zniesienia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych w trybie dziennym w ŚDS.
• Możliwości wspólnego kierowania – do jednego DPS – członków rodziny.
• Nowych regulacji mających zastosowanie w sprawie błędnego ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia niepieniężne.
• Ustalenia właściwości miejscowej gminy dla osób przebywających w prywatnych domach opieki lub placówkach całodobowych.
• Ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS od osób obowiązanych – w zakresie zwolnień i przerzucenia w związku z tym ciężaru ponoszenia kosztów odpłatności na pozostałe osoby obowiązane.
• Ustalenia maksymalnej granicy potrąceń na świadczeniach z pomocy społecznej.
• Podjęcia zawieszonego postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego w przypadku powzięcia przez organ wiadomości o wydaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
• Praw i obowiązków pracowników i ośrodków uczestniczących w zawieraniu kontraktu socjalnego z osobą bezdomną.
• Innych zmian zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującymi w dacie szkolenia.
2. Zagadnienia praktyczne realizacji świadczeń z pomocy społecznej w zakresie:
a. Ustalania sytuacji strony postępowania w stanie epidemii COVID -19.
b. Przedłużania prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności w stanie epidemii COVID-19.
c. Ustalania odpłatności osób obowiązanych za pobyt mieszkańca w DPS.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy organów nadzoru i kontroli z zakresu realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, wieloletnim doświadczeniem jako pracownik socjalny i kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dydaktyk w obszarze pracy socjalnej; ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i administracji publicznej. Od wielu lat specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Na bieżąco śledzi zmiany przepisów i podnosi kompetencje zawodowe. Od 10 lat prowadzi szkolenia umożliwiające uczestnikom praktykowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Współautorka ogólnopolskich publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Konsultantka i doradczyni merytoryczna wybranych ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line