Zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu USC, którego przedmiotem będzie procedura zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym skomplikowanej materii, która należy do obowiązków kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, dotyczącej zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca w świetle polskich przepisów i umów międzynarodowych, których Polska także jest stroną. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w USC, szczegółowo omówi zagadnienia związane z uznawaniem zawarcia związku małżeńskiego

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej problematyki zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca w Polsce, w świetle obowiązujących przepisów prawnych i praktyki orzeczniczej sądów powszechnych.
 • Przedstawienia kwestii dotyczących przeszkód w zawarciu małżeństwa, wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Omówienie problematyki związanej z tłumaczeniem dokumentów.
 • Wskazanie odpowiedzialności karnej w związku z naruszeniem przepisów.
 • Przedstawienie sytuacji, w jakich cudzoziemiec nie musi przedkładać dokumentów koniecznych do zawarcia małżeństwa.
 • Analiza przepisów prawnych konwencji, w szczególności Konwencji Monachijskiej, Wiedeńskiej oraz Konwencji nr 3 w zakresie problematyki szkolenia.
 • Przybliżenie aspektów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów, możliwość wymiany doświadczeń, konsultacji kwestii problematycznych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie art. 79 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w korelacji z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe:

 • przeszkody prawne na tle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.),
 • status prawny apatrydy i uchodźcy – art. 3 p.p.m. oraz art. 3§2 K.r.o.,
 • dokumenty wydawane w oparciu o Konwencję monachijską nr 20,
 • tłumaczenia dokumentów,
 • państwa objęte legalizacją dokumentów, apostille i Rozporządzeniem UE nr 2016/1191,
 • wybór nazwiska.

2. Odpowiedzialność karna na gruncie ustawy P.a.s.c.

3. Orzeczenie sądu powszechnego, zwalniające cudzoziemca z przedłożenia dokumentów koniecznych do zawarcia małżeństwa w Polsce:

 • treść orzeczenia oraz jego prawomocność,
 • pieczęcie i podpisy na orzeczeniach sądu, a zasady wynikające z zarządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych (…).

4. Konwencja nr 3 (przesyłanie przypisków) oraz Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych.

5. Najczęstsze kwestie problemowe.

6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Kierownika USC w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, ekspert w zakresie zmiany imion i nazwisk oraz przepisów regulujących realizację zadań przez USC. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 stycznia 2023 r.