Jak wdrożyć w życie ustawę o kasach zapomogowo – pożyczkowych? Omówienie procedury wdrożeniowej na wzorach dokumentów

Ważne informacje o szkoleniu

W kwietniu 2023 mija termin na dostosowanie działania kas zapomogowo-pożyczkowych do zmienionych przepisów w tym zakresie. Zarządy kas zobowiązane są do aktualizacji zarówno statutów KZP jak i procedur z zakresu ochrony danych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy właściwe funkcjonowanie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych oraz nowe regulacje w tym obszarze, obowiązujące od 11 października 2021r. Prowadząca omówi min. kwestie związane z tworzeniem i weryfikacją statutu KZP, zasadami udzielania pożyczek i gromadzenia wkładów, obowiązkami pracodawcy a także prowadzeniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania KZP. Po szkoleniu uczestnicy będą umieli stworzyć statut KZP oraz uzyskają wiedzę, czy ich Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa prawidłowo i czy posiada wszystkie obowiązkowe dokumenty, zgodne z nowymi zapisami ustawy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat aktualnych regulacji prawnych dotyczących kas zapomogowo – pożyczkowych, omówienie zmian w ustawie.
 • Analiza niezbędnej dokumentacji dotyczącej działalności PKZP, w tym statutów, wzorów wniosków oraz oświadczeń.
 • Wskazanie obowiązków spoczywających na KZP, jako Administratorze Danych Osobowych.
 • Praktyczny wymiar szkolenia, wyjaśnienie krok po kroku tworzenia statutów KZP, praca na wzorach dokumentów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne dotyczące kas zapomogowo – pożyczkowych.
 2. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – podstawy działania.
 3. Kto może być członkiem KZP.
 4. Deklaracja członkowska – omówienie praktyczne.
 5. Obowiązek wskazania osoby uposażonej.
 6. Rola związków zawodowych, rad pracowniczych, przedstawicieli załogi – nowe obowiązki pracodawców.
 7. Nowe uprawnienia pracodawców, informowanie zarządu kasy co do statusu pracownika i poręczyciela.
 8. Nowe uprawnienia członków kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 9. Nowe obowiązki zarządu kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 10. Umowa pożyczki a wniosek o pożyczkę.
 11. Poręczyciele – kto może nim być.
 12. Ochrona danych w KZP, obowiązkowe oświadczenia, przeglądy danych, ustalanie okresu przechowywania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania danych.
 13. Egzekucja z wkładów członkowskich.
 14. Jak napisać, zmienić statut KZP/MKZP- procedura wdrożenia.
  • przygotowanie projektu statutu.
  • zawiadomienie o Walnym Zebraniu , załączniki do zawiadomienia.
  • organizacja Walnego Zebrania.
  • głosowanie.
  • protokół z Walnego Zebrania.
  • podjęcie uchwały.
  • czy można zaskarżyć uchwałę.
 15.  Jak stworzyć zapisy w statucie:
  • nazwa KZP i MKZP,
  • siedziba,
  • cele i zadania KZP,
  • członkowie KZP,
  • sposób reprezentowania KZP,
  • tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji,
  • zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich,
  • tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi,
  • tryb i sposób wybierania delegatów, oraz proporcja, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP,
  • zasady gromadzenia wkładów członkowskich, terminy wpłaty wpisowego oraz terminy wpłat miesięcznych wkładów członkowskich,
  • zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP,
  • rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty,
  • zasady poręczania spłaty zadłużenia,
  • termin zwyczajnego walnego zebrania członków,
  • zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń,
  • zasady ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasady ich dokonywania,
  • zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia,
  • wzór oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, oraz wskazanie administratora danych osobowych,
  • zasady uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian,
  • postanowienia dotyczące udzielania zapomóg,
  • inne postanowienia.
 16. Jak napisać procedurę z zakresu ochrony danych osobowych - omówienie na dokumentach.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy administracji publicznej, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, organów PKZP, członkowie związków zawodowych, sprawujący nadzór społeczny nad kasami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ZFŚS, kas zapomogowo-pożyczkowych, czy przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 479 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 19 sierpnia 2022 r.