• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przegląd zmian prawa pracy, konsekwencje ich wdrożenia dla pracodawców samorządowych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2023 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo przeanalizujemy zmiany przepisów prawa pracy w 2023 r. i ich konsekwencji dla pracodawców samorządowych, w tym podsumujemy działania, które powinny być podjęte w związku ze zmianami przepisów. Omówimy zagadnienia związane ze zmieniającymi się przepisami prawa pracy oraz zmieniającym się orzecznictwem. Odpowiemy na najważniejsze pytania jakie zadaje sobie w codziennej pracy pracownik samorządowego działku kadr. Wskażemy jakie działania w ostatnim czasie powinien podjąć pracodawca, a uczestnicy zajęć będą mogli zweryfikować czy wszystkie wymagane działania zostały podjęte w reprezentowanej przez niego jednostce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zmian przepisów prawa pracy, które miały miejsce w 2023 r.
• Wskazanie działań, które powinny zostać podjęte przez pracodawców samorządowych w związku z koniecznością wdrożenia nowych regulacji pranych.
• Zaprezentowanie przykładów działań odnoszących się do poszczególnych omawianych tematów.
• Przeanalizowanie wyjaśnień organów: zarówno właściwego ministerstwa ds. pracy, jak i PIP oraz organów skarbowych w zakresie stosowania nowych przepisów z zakresu prawa pracy.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1.  Zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości i ich wpływ na wewnętrzne przepisy prawa obowiązujące u pracodawcy samorządowego.
2. Niedokonanie zmiany regulaminu pracy a dopuszczalne działania pracodawcy w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.
3. Kontrole przeprowadzane przez organy powołane do ochrony porządku publicznego a działania podejmowane przez pracodawcę, w tym w zakresie odpowiedzialności porządkowej pracownika, dopuszczalności rozwiązania umowy o pracę, prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
4. Zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i ich wpływ na wewnętrzne przepisy prawa obowiązujące u pracodawcy samorządowego.
5. Dopuszczalność wewnętrznych regulacji ograniczających dopuszczalność pracy zdalnej.
6. Praca zdalna w wyjaśnieniach organów, w tym inspekcji pracy oraz organów skarbowych (w zakresie wysokości ryczałtu za prace zdalną, weryfikowania wysokości ryczałtu oraz dokumentowania wykonywania pracy zdalnej)
7. Zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy i ich wpływ na wewnętrzne przepisy prawa obowiązujące u pracodawcy samorządowego oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
8. Omówienie przykładowych wniosków pracowników oraz odpowiedzi pracodawców na wnioski składane przez pracowników w zakresie zmiany warunków pracy na bardziej przewidywalne i bezpieczne.
9. Wyjaśnienia organów dotyczące zmian przepisów Kodeksu pracy w zakresie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, w tym m.in. wyjaśnienia dotyczące niektórych punktów informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 Kodeksu pracy.
10. Zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów i ich wpływ na wewnętrzne przepisy prawa obowiązujące u pracodawcy samorządowego oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
11. Omówienie przykładowych wniosków pracowników o elastyczną organizację pracy oraz odpowiedzi udzielanych przez pracodawców na te wnioski.
12. Omówienie praktycznych przykładów korzystania przez pracowników z uprawnienia do zwolnienia w związku z działaniem siły wyższej.
13. Wyjaśnienia organów dotyczące zmian przepisów Kodeksu pracy w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, w tym dotyczące zwolnienia w związku z działaniem siły wyższej i urlopu opiekuńczego.
14. Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i wpływ tej zmiany na działanie pracodawców samorządowych.
15. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego i jego skutki w zakresie prawa pracy dla pracodawcy samorządowego.
16. Planowane zmiany przepisów prawa pracy.
17. Podsumowanie i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób, które u pracodawcy odpowiadają za prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz za przygotowywanie projektów pism / odpowiedzi dla pracowników na składane przez pracowników wnioski.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w  Dąbrowie Górniczej, a także ośrodkami zamiejscowymi Akademii, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 559,00 zł netto PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 września 2023 r.