Dokumentowanie zadań szkoły w pandemii. Praktyczne rozwiązania w zakresie zróżnicowanych form realizacji zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu prezentację i analizę dokumentacji szkolnej, wzorów sprawozdań, notatek, arkuszy dotyczących kształcenia zdalnego, hybrydowego i stacjonarnego w reżimie sanitarnym.Podczas szkolenia przybliżony zostanie skuteczny system komunikacji i przepływu informacji pomiędzy dyrektorem oraz nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, z uwzględnieniem staranności i dbałości o pożyteczny udział ucznióww zajęciach edukacyjnych czy innych formach wsparcia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Po zajęciach uczestnik będzie potrafił:

  • planować i dokumentować bieżącą pracę zgodnie z wykładnią prawa i zarządzeniami dyrektora,
  • prowadzić i modyfikować dokumentację przebiegu nauczania/pracy indywidualnejz uczniem oraz współpracy z rodzicami, opracować i przedstawić wnioski z okresowej realizacji podstawy programowej, przedstawić wnioski z realizacji przydzielonych zadań dodatkowych lub z realizacji innych form pracy z uczniem,
  • opracować i zaprezentować wnioski z realizacji podstawy programowej i innych zleconych czynności, sporządzić zarys założeń niezbędnych do wykonania do końca roku szkolnego, przedłożyć wnioski ze współpracy z nauczycielami w ramach pracy zespołowej oraz z rodzicami,
zwiń
rozwiń
Program

I. Podstawy prawne:
1. Analiza podstaw prawnych:

  •  ustawy Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
  • aktów wykonawczych – wybrane zapisy z przedmiotowych rozporządzeń, m.in. dotyczącesposobu prowadzenia dokumentacji nauczania, podstawy programowej kształcenia ogólnego, szczególnych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół - wyciąg z najważniejszych przepisów prawnych.

II. Dokumentacja przebiegu nauczania, wychowania i opieki w działaniach nauczycieli:
1. Zadania przedszkola/szkoły/dyrektora/nauczyciela obejmujące prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania:

  • zakres wymaganej i dodatkowej dokumentacji nauczyciela- wykaz, przykłady,
  • dokumentacja pracy z uczniami o szczególnych wymaganiach- kształcenie specjalne, indywidualne nauczanie, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, indywidualny tok/program nauki- przykłady dokumentacji,
  • wnioski z realizacji podstawy programowej, obejmujące efektywność/skuteczność nabywania najważniejszych umiejętności stosownie do indywidualnych możliwości rozwojowych uczniów – wzór arkusza/ sprawozdania/wniosków,
  • wnioski z realizacji przydzielonych zadań dodatkowych lub wnioski z realizacji innych form pracy z uczniem- arkusz monitorowania/sprawozdania z wnioskami.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy, nauczyciele wspomagający i specjaliści, wszyscy mający wpływ na bieżącą edukację formalną i rozwój dzieci/uczniów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line