Planowanie, przygotowanie i opracowanie organizacji roku szkolnego 2023/2024 w zadaniach organu prowadzącego z uwzględnieniem obowiązujących zmian prawnych

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Celem styczniowej sesji Forum jest aktualizacją wiedzy obejmującej etapy działań z obszaru opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
• Repetytorium z podstaw prawnych z uwzględnieniem zmian dotyczących organizacji pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.
• Dostarczymy uczestnikom przykładów procedur, wzorów pism, materiałów pomocniczych w zaplanowaniu realizacji omawianego zagadnienia.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Najważniejsze wymagania prawne dot. opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacyjnego szkoły/przedszkola.
2. Zasady, uzgodnienia organu prowadzącego i szkół/przedszkoli obowiązujące przy tworzeniu arkuszy organizacji szkoły/przedszkola.
3. Współdziałanie dyrektora szkoły z organem prowadzącym przed i w tracie opracowywania arkusza organizacyjnego szkoły/przedszkola, np. ustalenie liczby etatów pracowników administracji i obsługi, ustalenie tygodniowej liczby godzin pracy dydaktyczno-wychowawczej, ustalenie liczny godzin zajęć opiekuńczych, przydział i realizacja zajęć dodatkowych.
4. Analiza danych ilościowych z ubiegłych lat. np. z ostatnich dwóch/trzech lat: liczba dzieci/uczniów w rejonie (obwodzie) szkoły, liczba dzieci z ubiegłych lat przyjętych do szkoły spoza rejonu, liczba godzin zajęć dodatkowych, wspomagających, indywidualnych itp., liczba godzin ponadwymiarowych - stałych i doraźnych.
5. Opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły/przedszkola przez dyrektora szkoły/przedszkola, z uwzględnieniem przepisów w sprawie organizacji szkoły i ramowych planów nauczania.
6. Oddziały, klasy - limity dzieci - przedszkole, uczniów - kl. I-III szkoła podstawowa, oddziały integracyjne, specjalne, sportowe, dwujęzyczne, przygotowania wojskowego, klasy łączone, zajęcia realizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i indywidualnie - praktyczne rozwiązania.
7. Podział na grupy: języki, wychowanie fizyczne, informatyka.
8. Ramowe plany nauczania: obowiązkowe zajęcia edukacyjne; dodatkowe zajęcia edukacyjne; zajęcia rewalidacyjne; zajęcia w ramach kkz; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zindywidualizowana ścieżka kształcenia; doradztwo zawodowe; zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.
9. Formy indywidualizacji kształcenia - nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
10. Organizacja biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej - racjonalne rozwiązania.
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - zespół szkolnych specjalistów - limit etatów, zakres planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w arkuszu organizacyjnym z wykorzystaniem wniosków z roku 2022/2023.
12. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w arkuszu organizacyjnym - racjonalne rozwiązania.
13. Awans zawodowy wg zasad obowiązujących do 31 sierpnia 2022 w arkuszu organizacyjnym oraz nauczyciele początkujący w drugim roku zatrudnienia.
14. Wymiary etatów nauczycieli - etat, a pensum: pensum wynikające z przepisów prawa, pensum ustalane przez organ prowadzący, pensum łączone.
15. Godziny ponadwymiarowe na etapie planowania arkusza organizacji, godziny ponadwymiarowe wynikające z realizacji planu nauczania.
16. Harmonogram opracowania arkusza organizacyjnego szkoły.
17. Zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji-związków zawodowych, kuratora oświaty i zatwierdzającego arkusz organizacji - organu prowadzącego - terminy, kolejność czynności.
18. Przypadki nie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego w przepisach prawa i orzecznictwie.
19. Wymiana doświadczeń między uczestnikami spotkania w ramach Forum.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert, prowadzi szkolenia w zakresie oświaty oraz realizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 349 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na  www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl   do 3 lutego 2023 r.