FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego. Forum Skarbników to Forum działające przy FRDL CS w Łodzi od 2002 r. Forum to jest platformą współpracy i integracji Skarbników, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL CS w Łodzi spotkaniach, konferencjach, kongresach oraz sesjach wyjazdowych.

Głównym celem działania Forum Skarbników jest podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz budowanie profesjonalnej administracji Skarbników zrzeszonych w Forum i reprezentowanych przez nich instytucji. Forum realizuje cele poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe. Spotkania te z jednej strony dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na instytucje obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwolą na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju instytucji województwa łódzkiego.

Czym są Fora działające przy regionalnych ośrodkach FRDL?:

  • Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek podległych. 
  • Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu. 
  • Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji. 
  • Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów. 
  • Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców. 
  • Fora to to cyklicznie odbywające się szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymiana doświadczeń pomiędzy członkami, stanowiące wsparcie dla środowiska zawodowego, służące poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania, w tym współpracy między przedstawicielami jst zrzeszonych w Forum.
  • W pracach forów uczestniczą osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim na swoim rozwoju i profesjonalizacji swojej pracy. O kierunkach aktywności każdego z forum decyduje zarząd wybierany przez jego członków, natomiast Ośrodki FRDL wspierają ich działania. 

Jak funkcjonuje Forum?:

  • Podstawową formą działania Forum są comiesięczne sesje konsultacyjno-szkoleniowe z udziałem wysokiej klasy ekspertów - praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, a ofertę szkoleń tworzymy wspólnie - każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które stają się tematem kolejnych spotkań. 

 

Udział w Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy nami Sekretarzami. Składając na Państwa ręce zaproszenie do zrzeszenia się w ramach Forum, zachęcamy do współpracy i udziału organizowanych szkoleniach dedykowanych Skarbnikom.