Wrześniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum:

Status przewodniczącego rady gminy (powiatu) w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029
7 września 2024 r. 10:00-14:30

Cele i przedmiot sesji:
• Przedmiotem sesji jest przeanalizowanie przepisów związanych ze statusem przewodniczącego rady i jego obowiązkami dotyczącymi funkcjonowania rady gminy (powiatu) w kadencji 2024-2029.
• Podczas zajęć wskażemy jakie są zasady realizowania mandatu radnego i pełnienia funkcji przewodniczącego w radzie zgodnie z prawem i zasadami dotyczącymi działalności organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. omówimy przepisy dotyczące praw i obowiązków przewodniczącego rady i radnych.
• Szczególnej analizie poddamy przepisy dotyczące ograniczeń i zakazów dotyczących radnych oraz składania oświadczeń majątkowych.
• Zaprezentowanie, krok po kroku, tych zagadnień z praktycznym komentarzem zapewni przewodniczącym rady niezbędną bazę do pełnienia swojej funkcji w kadencji 2024-2029.

Program sesji:
1. Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).
2. Mandat radnego i jego cechy:
• objęcie mandatu,
• cechy mandatu,
• wygaśnięcie mandatu.
3. Rada gminy (powiatu) jako organ stanowiący i jej zadania.
4. Rada gminy (powiatu) jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.
5. Wybór przewodniczący rady (sejmiku) i jego odwołanie oraz rezygnacja.
6. Przewodniczący rady jako jej lider.
7. Zadania i obowiązki przewodniczącego:
• organizowanie pracy rady,
• prowadzenie obrad,
• analiza oświadczeń majątkowych,
• udział przewodniczącego w procedurze interpelacji i zapytań,
• inne zadania przewodniczącego.
8. Wiceprzewodniczący rady:
• ustawowy zakres obowiązków,
• powierzanie zadań wiceprzewodniczącemu przez przewodniczącego.
9. Relacja przewodniczącego z biurem rady i innymi pracownikami urzędu - wydawanie poleceń pracownikom urzędu.
10. Rola przewodniczącego w zakresie prawidłowego funkcjonowania komisji rady.
11. Przewodniczący rady a kluby radnych.
12. Organ wykonawczy w gminie (powiecie) oraz jego podstawowe zadania.
13. Rola przewodniczącego w zakresie budowania prawidłowych relacji z organem wykonawczym.
14. Podstawowe prawa i ochrona radnego:
• uzyskiwanie informacji na temat działania organów gminy (powiatu),
• indywidualne uprawnienia kontrolne radnych,
• zwolnienie z obowiązków zawodowych a mandat radnego,
• dieta,
• ochrona stosunku pracy,
• ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków,
• inne prawa radnego.
15. Podstawowe obowiązki radnego:
• uczestniczenie w pracach rady i jej komisji,
• kontakt z wyborcami,
• etyka wykonywania mandatu radnego,
• składanie oświadczeń majątkowych,
• inne obowiązki radnych.
16. Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych:
• zakazy łączenia mandatu,
• zakazy ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej,
• zakazy zatrudnienia i realizacji usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
• zakaz głosowania w sprawach dotyczących interesu prawnego radnego,
• zakazy dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego,
• inne zakazy i ograniczenia.
17. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, dostępu do informacji publicznej, podmiotów leczniczych i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego, komentarzy do ustawy o samorządzie gminnym (2014, 2023)., Wieloletni ekspert i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.