Czerwcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum:

Rada Młodzieżowa i Rada Seniorów. Zasady tworzenia i funkcjonowania oraz współpracy z Radą Gminy
5 czerwca 2023 r. 14:00-17:00

MODUŁ I RADA MŁODZIEŻOWA
• W czerwcu 2021 roku weszła w życie przygotowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta po raz pierwszy wprowadziła prawne podstawy do powoływania młodzieżowych rad na poziomie powiatów i województw, a także istotnie uzupełniła i poprawiła dotychczasowe przepisy dotyczące młodzieżowych rad gmin, m.in. wyposażając młodzieżowe rady w konkretne uprawnienia.
Podczas tej części spotkania omówimy:
1. Podstawy prawne powołania Młodzieżowej Rady.
2. Radni Młodzieżowej Rady. Kto i kiedy może zostać Radnym?
3. Zadania Rady.
4. Relacje między Młodzieżową Radą a organami samorządu.
5. Organizacja prac Młodzieżowej Rady.
6. Inicjatywa uchwałodawcza Młodzieżowej Rady.

MODUŁ II RADA SENIORÓW
• 8 marca 2023 r. Senat z 11 poprawkami doprecyzowującymi przyjął ustawę z dnia 8.02.2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, która zmienia regulacje dotyczące rad seniorów. Tym samym wprowadzono zmianę przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa upoważniając właściwe organy stanowiące tych jednostek do tworzenia rad seniorów. Teraz zarówno Rada Powiatu jak i Sejmik Województwa mogą utworzyć radę seniorów, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, co dotychczas było jedynie kompetencją Rady Gmin. Ustawę rozszerzono o przepisy regulujące zasady działania oraz finansowania rad seniorów, tak aby były one tożsame na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Podkreślenia wymaga, że powoływanie rady seniorów jest realizacją działań dotyczących problematyki senioralnej na terenie na którym Rada działa.
Podczas tego modułu omówimy zmiany przepisów oraz przeanalizujemy następujące zagadnienia:
1. Podstawy prawne powoływania i funkcjonowania Rada Seniorów.
2. Radni Rady Seniorów. Kto i kiedy może zostać Radnym?
3. Zadania Rady.
4. Relacje między Radą Seniorów a organami samorządu.
5. Inicjatywa uchwałodawcza. Czy Rada Seniorów posiada kompetencję do przygotowywania uchwał?
6. Rada Seniorów – przykładowy model i harmonogram pracy.

Prowadzący:
Administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku technik administracji. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy.